ACTA DE L’ASSEMBLEA MAÓ 30/06/2011

El texto está en catalán y en castellano (más abajo!)

 

Ordre del dia:

Pàgina Web
Assemblea Insular
Jornada-activitats dissabte 2 de juny en “la nau”
Compensació a la tenda de joguines
Precs, preguntes i propostes ( no n’hi ha)

 

Pàgina Web http://acampadamenorca.moviment.info/

Hi ha seccions sense contingut, s’arriba a l’acord d’actualitzar la pàgina tant en continguts com en forma. Es comenta que cal prendre el compromís d’actualitzar la Web periòdicament. Es proposa realitzar un mini curset d’eines informàtiques i ús i gestió de la Web (la idea va sorgir en l’Assemblea Insular).

David es proposa com a professor sorgeixen també altres noms, Pau Va capar i Domingo (aquests dos últims van ser proposats en l’Assemblea Insular).

S’explica que existeix la llista de correu “15mmaó” per coordinar-nos a través d’internet i es proposa crear una altra llista per a difusió on s’inclouran tots els mails recollits a la plaça; es proposa “15m llevant difusió”.

S’acorda incloure un apartat per a les comissions amb el contacte d’un responsable per comissió. S’acorda crear la comissió de Drets Humans.

S’explica el funcionament i funcions de Grup de Treball: està compost per unes 24 persones que es distribueixen en diferents subgrups de treball. Es realitzen reunions de treball periòdiques dels subgrups i una setmanal del grup sencer que funciona assembleàriament. Les propostes es porten a l’Assemblea per a consens.

Per a més informació es proposa que la gent entri en el fòrum on estan les actes i altres informacions penjades.

http://15m.moviment.info/grupdetreball/index.php

 

Assemblea Insular

No van assistir representants de Ciutadella i de Maó només Javi a títol personal. Es van reunir 7 persones.

S’ha comentat la falta d’assistència i seria bé que la gent prengui el compromís d’assistir. S’acorda posar la data en l’acta perquè la gent el pugui consultar i s’assabenti i informar a tots els assistents en les properes assemblees.

S’acorda, fer un programa setmanal en paper i digital perquè la gent es pugui organitzar per acudir a les activitats que organitzem.

 

Jornada-activitats dissabte 2 de juny en “la nau”

Horari: a partir de les 12h.

Es planteja fer una jornada de neteja general, amb pica-pica i menjar. El menjar serà sobre les 14.30h.

Es farà una passada de documental sobre maltracto animal i debat.

Es proposa també fer una pluja d’idees per aportar, idees, materials necessaris, propostes d’ús de la nau i tallers.

 

Compensació a la tenda de joguines

S’acorda recollir diners en la jornada de dissabte a la nau.

 

Altres

Inauguració de la presó:

Es consensua realitzar una sessió de debat el dimecres 6 de juliol a les 19.39h a “la plaça” per exposar les diferents opinions sobre el tema i acordar si es realitza alguna acció.

Política territorial de PP

Hi ha intranquil·litat per les noves iniciatives previstes pel PP que afecten al territori, entre elles, els camps de golf previstos, el desdoblament de la carretera general, la construcció de sòl rústic i requalificacions.

Es proposa organitzar una sessió de debat per tractar el tema, no es concreta dia.

Desnonaments

Eva ha visitat el Jutjat d’Instrucció i comenta que en el tauló de comunicacions hi ha un munt de desnonaments i subhastes pendents d’execució.

Es necessita un voluntari que ajudi a Eva a prendre les dades del tauló. S’ofereix David i acorda acudir el dilluns 4 de juny a les 13h. Si algú més vol anar que es posi en contacte amb Eva o David.

Es proposa que una vegada es tinguin les dades caldria consultar als afectats si volen el nostre suport. Es comenta que existeix un grup a Menorca que està sobre el tema. N’Aigu ha intentat contactar amb ells però encara no ha rebut resposta. Es comenta també l’existència de la plataforma estatal i es proposa enviar-los la informació recopilada.

 

Precs i preguntes

Es proposa ordre del dia per a l’assemblea següent, dilluns 4 de juny:

Desnonaments

Informar del programa de la setmana

Fer balanç de la Jornada del dissabte en la nau

Exposar proposta de temes per a debat

Proposar ampliar els apartats del Fòrum (penjar assemblees de “la plaça”)

 

Es recorda programa activitats de la setmana a la plaça Colón:

Dilluns 4 19.30h assemblea

Dimarts 5 19.30h Xerra sobre custòdia del territori i Contracte Agrari Territorial(Núria Llabrés i Judith Aisa)

Dimecres 6 19.30h debat sobre la presó de Menorca

Dijous 7 19.30h assemblea

Divendres 8 19.30 Teatre-fòrum.

 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA MAÓ 30/06/2011

Orden del día:

Página Web
Asamblea Insular
Jornada-actividades sábado 2 de junio en “la nave”
Compensación a la tienda de juguetes
Ruegos, preguntas y propuestas ( no hay)

 

Página Web http://acampadamenorca.moviment.info/

Hay secciones sin contenido, se llega al acuerdo de actualizar la página tanto en contenidos como en forma. Se comenta que hay que tomar el compromiso de actualizar la Web periódicamente. Se propone realizar un mini cursillo de herramientas informáticas y uso y gestión de la Web (la idea surgió en la Asamblea Insular).

David se propone como profesor surgen también otros nombres, Pau Capó i Domingo (estos dos últimos fueron propuestos en la Asamblea Insular).

Se explica que existe la lista de correo “15mmaó” para coordinarnos a través de internet i se propone crear otra lista para difusión donde se incluirán todos los mails recogidos en la plaza; se propone “15m llevant difusió”.

Se acuerda incluir un apartado para las comisiones con el contacto de un responsable por comisión. Se acuerda crear la comisión de Derechos Humanos.

Se explica el funcionamiento y funciones de Grupo de Trabajo: está compuesto por unas 24 personas que se distribuyen en diferentes subgrupos de trabajo. Se realizan reuniones de trabajo periódicas de los subgrupos y una semanal del grupo entero que funciona asambleariamente. Las propuestas se llevan a la Asamblea para consenso.

Para más información se propone que la gente entre en el foro donde están las actas y otras informaciones colgadas.

http://15m.moviment.info/grupdetreball/index.php

 

Asamblea Insular

No asistieron representantes de Ciudadela y de Maó sólo Javi a título personal. Se reunieron 7 personas.

Se ha comentado la falta de asistencia y sería bueno que la gente tome el compromiso de asistir. Se acuerda poner la fecha en el acta para que la gente lo pueda consultar y se entere e informar a todos los asistentes en las próximas asambleas.

Se acuerda, hacer un programa semanal en papel y digital para que la gente se pueda organizar para acudir a las actividades que organizamos.

 

Jornada-actividades sábado 2 de junio en “la nave”

Horario: a partir de las 12h.

Se plantea hacer una jornada de limpieza general, con pica-pica y comida. La comida será sobre las 14.30h.

Se hará un pase de documental sobre maltrato animal y debate.

Se propone también hacer una lluvia de ideas para aportar, ideas, materiales necesarios, propuestas de uso de la nave y talleres.

 

Compensación a la tienda de juguetes

Se acuerda hacer una colecta el sábado en la Jornada de la nave.

 

Otros

Inauguración de la cárcel:

Se consensua realizar una sesión de debate el miércoles 6 de julio a las 19.39h en “la plaza” para exponer las diferentes opiniones sobre el tema y acordar si se realiza alguna acción.

 

Política territorial de PP

Hay intranquilidad por las nuevas iniciativas previstas por el PP que afectan al territorio, entre ellas, los campos de golf previstos, el desdoblamiento de la carretera general, la construcción de suelo rústico y recalificaciones.

Se propone organizar una sesión de debate para tratar el tema, no se concreta día.

 

Desahucios

Eva ha visitado el Juzgado de Instrucción y comenta que en el tablón de comunicaciones hay un montón de desahucios y subastas pendientes de ejecución.

Se necesita un voluntario que ayude a Eva a tomar los datos del tablón. Se ofrece David y acuerda acudir el lunes 4 de junio a las 13h. Si alguien más quiere ir que se ponga en contacto con Eva o David.

Se propone que una vez se tengan los datos habría que consultar a los afectados si quieren nuestro apoyo. Se comenta que existe un grupo en Menorca que está sobre el tema. Aigu ha intentado contactar con ellos pero aún no ha recibido respuesta. Se comenta también la existencia de la plataforma estatal y se propone enviarles la información recopilada.

 

Ruegos y preguntas

Se propone orden del día para la asamblea siguiente, lunes 4 de junio:

Desahucios

Informar del programa de la semana

Hacer balance de la Jornada del sábado en la nave

Exponer propuesta de temas para debate

Proponer ampliar los apartados del Foro (colgar asambleas de “la plaza”)

 

Se recuerda programa actividades de la semana en la plaza Colón:

Lunes 4 19.30h asamblea

Martes 5 19.30h Charla sobre custodia del territorio y Contrato Agrario Teritorial (Núria Llabrés i Judith Aisa)

Miércoles 6 19.30h debate sobre la cárcel de Menorca

Jueves 7 19.30h asamblea

Viernes 8 19.30 Teatro-foro.

Comments are closed.